GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mária Chvajová Stanková-tel: 603 148 419
Dozorový úřad:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk.Sochora 27
17000 Praha
tel.:+420 234 665 111
email: postauoou.cz

Zásady zpracování osobních údajů Mateřskou školou Police

(informace o zpracování osobních údajů žáků MŠ a jejich zákonných zástupců)

 

 

1. Vymezení správce a kontaktní údaje

 

Správce:

Mateřská škola Police, příspěvková organizace

Police 146, 675 34 Police u Jemnice

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Mária Chvajová Staňková

 

Kontakty ve věcech ochrany osobních údajů:

· Osobně nebo písemně na adresu Mateřské školy Police, Police 146, PSČ 675 34

· Elektronicky na email: ms.police@seznam.cz

· Prostřednictvím datové schránky: 55dkpmw

· Pověřenec pro ochranu osobních údajů na emailovou adresu stankova@stankovapartneri.cz

 

 

2. Právní rámec zpracování osobních údajů

 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů („GDPR“) a zákon č.110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů.

 

 

3. Rozsah zpracovávaných údajů

 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také „subjekt údajů“, kterým se pro účely těchto zásad rozumí žák mateřské školy nebo jeho zákonný zástupce, jejichž osobní údaje mateřská škola z níže uvedených důvodů zpracovává).

 

Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou s osobními údaji systematicky prováděny, a to automatizovaně, nebo jinými prostředky. Rozumí se tím zejména shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace osobních údajů.

 

Mateřská škola Police zpracovává následující osobní údaje žáků:

jméno, příjmení, adresa, rodné číslo

 

V některých případech dochází v případě žáků také ke zpracování zvláštní kategorie údajů (zejména poskytnuté údaje o zdravotním stavu).

V případě zákonných zástupců žáků Mateřská škola Police zpracovává následující údaje:

jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa

 

4. Doba uchování osobních údajů:

 

Osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele a po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti školství.

 

 

5. Předávání osobních údajů třetím stranám:

 

Správce předává osobní data uživatele třetím stranám, pouze pokud to vyžaduje jiný právní předpis; je to nutné k poskytnutí produktu či služby nebo na základě oprávněného zájmu správce. Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního předpisu nebo na základě smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů, případně na základě souhlasu uděleného subjektem údajů (jeho zákonným zástupcem). Zejména jsou tímto způsobem osobní údaje předávány orgánům státní správy, je-li to nezbytné za účelem plnění povinností školy a poskytování předškolního vzdělávání, dále také případně soukromým subjektům, kterými je zejména poskytovatel IT služeb, poskytovatel účetních služeb apod. Vždy jsou poskytovány jen nezbytné údaje a v minimálním nutném rozsahu.

 

 

6. Účel zpracování osobních údajů

 

a) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti

Mateřská škola Police byla zřízena za účelem zajištění předškolního vzdělávání žáků v souladu se z.č. 561/2004 Sb. Zejména jsou tedy zpracovávány osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců za účelem plnění právních předpisů v oblasti školství a poskytování předškolního vzdělání. V souladu s tím vede škola evidenci žáků, dokumentaci k vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vč. zvláštní kategorie údajů), evidenci o úrazech žáků, dokumentaci a evidenci k zajištění stravování žáků apod.

 

b) Zpracování je v souladu s oprávněným zájmem

Mateřská škola Police zpracovává kontaktní údaje zákonných zástupců (emaily a telefony) pro zajištění nezbytné komunikace.

 

Mateřská škola Police je oprávněna zveřejňovat fotografie z akcí pořádaných školou, výsledky prací žáků či prezentace tvorby žáků s uvedením osobních údajů, a to vždy v souladu s činností mateřské školy. Za předpokladu, že takovéto zveřejnění nezasáhne nevhodným způsobem do osobnostních práv subjektu údajů.

 

c) Zpracování na základě smlouvy

Jedná se o vztahy s dodavateli a spolupracujícími osobami, kdy správce zpracovává předané osobní údaje ze smluvních vztahů.

 

d) Zpracování na základě uděleného souhlasu

Pro určité účely Mateřská škola Police vyžádá udělení souhlasu subjektů údajů. Souhlas je odvolatelný.

 

 

7. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém byly subjekty údajů poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely dle písm. a) – d).

Mateřská škola Police provádí s poskytnutými údaji zejména následující úkony:

ukládá je do svých dokumentů, evidencí a databází, upravuje je v případě, že jsou subjektem údajů doplněny či se dožádá úpravy, vyhledává je v rámci svých dokumentů, evidencí a databází, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

 

8. Práva související se zpracováním osobních údajů

 

· Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;

 

· Právo vznést námitku proti zpracování;

 

 

· Právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

 

· Právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;

 

· Právo být informován o kontaktních údajích na správce, účelu, za jakým jsou osobní údaje požadovány, o příjemcích údajů, o době, po kterou budou údaje uloženy, o právech v oblasti ochrany osobních údajů.

 

· Právo být informován o porušení zabezpečení v případě úniku údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů.

 

· Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Polici, 1.9.2019

Alena Doležalová

Ředitelka Mateřské školy Police

Co má vaše dítko nejraději?

Pohádky (4948 | 20%)
Počítačové hry (4917 | 20%)
Čokoládu (4816 | 20%)
Zmrzlinu (4927 | 20%)
Maminku a tatínka (5055 | 20%)
Administrátor stránek Alena Doležalová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one