Individuální vzdělávání

Termíny ověřování dosahování očekávaných výstupů:
1. termín - 2. 12. 2019 
2. termín - 11. 12. 2019 
3. termín - 13.12.2019
Vždy ve 13:00 v MŠ Police

P
rvní termín je hlavní, další dva jsou náhradní, ale ověřování se zákonní zástupci s dítětem zúčastní jen 1x
Nemůže-li se zákonný zástupce dostavit k prvnímu termínu, informuje o této zkutečnosti školu.
I. Individuální vzdělávání dítěte – legislativa
V ustanovení § 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vymezeno povinné předškolní vzdělávání. Dále znění § 34b školského zákona připouští individuální vzdělávání jako jeden ze způsobů plnění povinného předškolního vzdělávání. Zákonný zástupce má povinnost dítě zapsat k předškolnímu vzdělávání. Způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání nelze vzájemně kombinovat. Dítě může být k individuálnímu vzdělávání zapsáno v kterékoliv mateřské škole, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Rovněž v případě udělení odkladu povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pro své dítě zvolit kterýkoli ze způsobů plnění povinného předškolního vzdělávání uvedených v § 34a školského zákona.

II. Oznámení individuálního vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte písemně oznámí mateřské škole, že chce své dítě vzdělávat individuálně a tím přebírá plnou odpovědnost za jeho vzdělávání. Pokud má individuální vzdělávání probíhat po převážnou část školního roku, oznamuje zákonný zástupce toto rozhodnutí škole tři měsíce před začátkem školního roku, tedy v období do konce měsíce května. Pro individuální vzdělávání na kratší období se může zákonný zástupce rozhodnout kdykoliv v průběhu školního roku. Individuální vzdělávání v tomto případě začíná dnem, který následuje po dni, kdy bylo oznámení o volbě individuálního vzdělávání doručeno mateřské škole. Oznámení lze učinit opakovaně, a to v případě, že oznámení bylo učiněno na kratší dobu a zákonný zástupce se rozhodne pro pokračování v individuálním vzdělávání. Odpovědnost za kvalitu vzdělávání dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání, má výhradně zákonný zástupce.

III. Ověřování dosahování očekávaných výstupů - přezkoušení
Škola sdělí zákonným zástupcům termíny pro ověření dosahování očekávaných výstupů. Ustanovení § 34b, odstavec 3 školského zákona stanovuje termíny ověřování, včetně náhradních 2. Tyto termíny jsou stanoveny tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. (To znamená v období od 1. 11. do 31. 12. daného roku.) K ověření přijde zákonný zástupce s dítětem jen jednou, a to v předem daném termínu.
Škola doporučuje zákonným zástupcům zpracovat portfolio dítěte a využít ho současně jako výstup při ověřování očekávaných výstupů.
Portfolio k ověřování
V termínu stanoveném na ověřování - přezkoušení dosahování očekávaných výstupů je dobré vypracovat Portfolio dítěte.
Jedná se o soubor prací dítěte, které umožní pedagogovy adekvátně posoudit výsledky vzdělávání a úroveň dosahovaných výstupů.
Obsahem portfolia by měly být výtvarné práce, kresba postavy, pracovní listy zaměřené na matematickou pregramotnost, čtenářskou pregramotnost, grafomotorické cviky, fotografie 3D výrobků, atd.
Portfolio není povinné!!! Je to však nejjednodušší způsob doložení výsledků vzdělávání ve chvíli, kdy je dítě v cizím prostředí a s cizími lidmi, může být nejisté a uzavřené.
Doporučujeme!!!

Co má vaše dítko nejraději?

Pohádky (4948 | 20%)
Počítačové hry (4917 | 20%)
Čokoládu (4816 | 20%)
Zmrzlinu (4927 | 20%)
Maminku a tatínka (5055 | 20%)
Administrátor stránek Alena Doležalová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one