Platby v MŠ

Mateřská škola Police, příspěvková organizace
Police 146, 675 34
Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019
 
Úvodní ustanovení
 
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („Školský zákon“), 35 odst.2,§123 odst.4, Vyhláška č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška o předškolním vzdělávání) stanovuje ředitelka školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.
Výše úplaty:
1) Základní výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena na:
250,- Kč dítě/měsíc
Úplatu za předškolní vzdělávání platí rodiče od měsíce září za všechny děti, které byly do mateřské školy přijaty na školní rok  2018/2019
2) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, tedy pro děti, které v daném školním roce dosáhnou 6 let, se vzdělávání poskytuje bezúplatně (Zákon č. 561/2004 Sb., §123 odst. 2)
3) Děti s odkladem školní docházky jsou taktéž od úplaty osvobozeny a předškolní vzdělávání je pro ně povinné.
4) V případě, že je dítě mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími, právnická osoba vykonávající činnosti mateřské školy se pak při poskytování předškolního vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými právními předpisy. Podle §31 zákona 117/ 1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dítěti, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena a vzniká zde povinnost úhrady úplaty v plné výši 250,- Kč/měsíc.
 
Osvobození od úplaty
1) Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce integrovaného dítěte se zdravotním postižením a to bez omezení.
2) Snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitelka mateřské školy rozhodnutí mimo správní řízení.
3) Ředitelka mateřské školy je oprávněna (může) rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání zejména v případě, jedná-li se o rodiče samoživitele
 Úplatu lze snížit i v jiných případech. Záleží na uvážení ředitelky, které ovšem musí být podloženo skutkovými zjištěními v řízení o snížení nebo prominutí úplaty a pokud ředitelce tuto skutečnost prokáže předložením písemného oznámení, popřípadě rozhodnutí (resp. jeho úředně ověřené kopie), které mu vydal příslušný orgán. Pokud zákonný zástupce nepředloží ředitelce mateřské školy tento doklad, nemusí být od úplaty osvobozen.
V ostatních případech není ředitelka povinna úplatu prominout (osvobodit od ní), je však oprávněna ji snížit.
Závěrečná ustanovení
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce a to bezhotovostním převodem na účet školy
Číslo účtu: 43-2545240257/0100
Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka školy, po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
 
Účinnost od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019
 
V Polici 1. 6. 2018
 
Alena Doležalová ředitelka školy
 
 

Co má vaše dítko nejraději?

Pohádky (4948 | 20%)
Počítačové hry (4917 | 20%)
Čokoládu (4815 | 20%)
Zmrzlinu (4927 | 20%)
Maminku a tatínka (5053 | 20%)
Administrátor stránek Alena Doležalová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one