Školní řádMateřská škola Police,
Police 146, okr. Třebíč, 675 34
ŠKOLNÍ ŘÁD

 
1. Všeobecná ustanovení
 
Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
 
 
2. Zápis dětí do mateřské školy
 
Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v dubnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.
O rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií zpracovanými školou. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 34 odst. 3-4 ).
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 34 odst. 7), pokud nebude porušena kapacita školy a hygienická kritéria.
Ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka by neměla přesáhnout 3 měsíce.
 
Kriteria pro přijímání dětí do Mateřské školy Police
1. Do MŠ budou zpravidla přijímány děti, které do konce měsíce září dovrší 3 roky věku.
2. Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb.)
3. Do MŠ budou přijímány děti, které zvládají základní hygienické návyky a částečnou samo-obslužnost (toaleta, mytí rukou, stravování).
4. Sourozenci již přijatých dětí, nebo sourozenci přijímaných dětí k celodenní docházce.56. Zvlášť závažné sociální důvody.

​Povinná předškolní docházka
​K 1. 9. 2017 vznikla povinnost předškolního vzdělávání.

Povinná předškolní docházka se vztahuje na všechny děti, které k 31. 8. 2017 dosáhly 5. let, do zahájení povinné školní docházky (tedy i děti s odkladem povinné školní docházky).

Nevztahuje se na děti do 5. let a na děti s hlubokou mentální retardací.

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.  Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů.

Omluvenka je podávána pouze písemnou formou, pro možnost řádné evidence a doložitelnosti. 
​Formulář omluvenky je k dispozici v šatně MŠ, na FB účtu školy a na webových stránkách školy, kde je volně ke stažení.
​Zákonný zástupce může zvolit jiný způsob plnění povinné předškolní docházky.
Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

  1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
  2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
  3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a." (§ 34a  zákona 561/2004 Sb

​V případě, že zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání, je povinen tuto skutečnoct nahlási předem a to nejpozději do tří měsíců, před zahájením školního roku, kdy dítěti vzniká tato povinnost, tedy nejpozději do 31. května příslušného roku.
​V souvislosti s individuálním vzděláváním, budou stanoveny termíny ověřování. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření
.​ Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a to v prosinci daného školního roku. 

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. (34b zákona 561/2004 Sb.)
Při opakovaném nedodržení termínu stanovených pro přezkoušení, vzniká MŠ oznamovací povinnost vůči OSPOD.
 
 
3. Platby v mateřské škole
 
 Úplata za předškolní vzdělávání se řídí příslušnou směrnicí o úplatě, která je každoročně aktualizována a je zveřejněna v MŠ. Na stránkách školy je uvedena v sekci Platby v MŠ
 
4. Školní stravování
 
Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat:
a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem,
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.
 
Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006Sb., v § 4 stanoví:
Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 
Z toho vyplývá: je-li dítě přihlášeno k celodenní docházce, odejde po obědě a předem si odhlásí odpolední svačinu, je to možné a není nutné při odchodu svačinu balit s sebou. Zrovna tak dopoledne, pokud dítě přijde do MŠ později (např. od lékaře) a zákonní zástupci předem tuto nepřítomnost ohlásí a ranní svačinu odhlásí, nemusí být svačina dítěti vydána.
 
Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu školní jídelny.
 
 
5. Ukončení docházky
 
Podle § 35 odst. 1 písm. a), b), c) a písm. d) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ jestliže:
a) dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází do MŠ déle než dva týdny
b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
c) na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení
d) zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní stravování.
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
 
Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na účet školy.

Opakované agresivní chování dětí vůči ostatním dětem nebo dospělým, nebo nerespektování pokynů učitelky, které by ohrožovalo zdraví a bezpečnost jeho nebo ostatních dětí bude řešeno následovně: Zákonní zástupci dítěte budou učitelkou ústně upozorněni na nebezpečné chování dítěte (společně budou zvoleny možnosti zlepšení chování dítěte – domluva, popř. zkrácení pobytu dítěte v MŠ během dne apod.) Při přetrvávání problémů bude situace řešena společně se zákonnými zástupci a s ředitelkou školy, popř. bude přizván ke spolupráci odborník psychologické poradny, nebo OSPOD. 


6. Evidence dítěte
 
Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení.
Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.
Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).
Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
7. Provoz mateřské školy
 
Odst. 1
Provoz mateřské školy je od 6.45 do 15.15 hodin.
Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 7.30. hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.
Zabezpečení budovy: Budova se uzamyká po 8.00 hodině, rodiče, při pozdějším příchodu, jsou individuálně vpouštěni s osobním doprovodem učitelky, nebo zaměstnankyně.
Příchod jiné cizí soby do budovy, je ošetřen následovně: návštěva je po zazvonění vizuálně prověřena, otázána za jakým účelem přichází a případně osobně vpuštěna a doprovozena do budovy zaměstnankyní MŠ.
Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník MŠ od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba osobně předá dítě a to až do doby, kdy si opět dítě osobně vyzvedne. Nestačí dítě doprovodit pouze ke vchodu do MŠ, že už dojde samo. V takovém případě by MŠ nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ. Formulář Zmocnění k odvádění dítěte pověřenou osobou, odevzdá rodič škole při nástupu dítěte do MŠ. Rodiče jsou si tímto vědomi, že podle § 9 zákona č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřeně rozumové a volní vyspělosti odpovídají jejich věku.
 
Odst. 2
Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7,30 hod., a to telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, nebo telefonicky.
Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 
Odst. 3
a) Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit, aby dítě do školy docházelo řádně. Jako součást řádné docházky lze chápat i odpovídající zdravotní stav dítěte. 
 
b)V případě, že má učitelka zvlášť závažné podezření z infekčního onemocnění, může odmítnout převzít dítě od zákonného zástupce a má právo vyžadovat potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzené lékařem. Vzhledem k docházce dětí mladší 3. let, se vztahuje na provoz MŠ Police zvýšený hygienický režim.
 
c) Učitelka nemá povinnost podávat dětem léky s výjimkou, kdy by dítěti hrozila vážná újma na zdraví. Podle §9 odst. č písm.b) zákona č.20/1966 Sb. je každý povinen poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví.

d) V případě, že je nezbytné podávat dítěti jakoukoliv medikaci během pobytu v MŠ, musí o toto rodič písemně zažádat. 

e) Na základě vyhl. 410/2006 máškola povinnost předcházet infekčním onemocněním, z tohoto důvodu je nepřípustné požadovat podávání léků na tento druh chorob.

f) Zákonný zástupce je povinen informovat o zdravotním stavu dítěte, který by mohl mít vliv na jeho vzdělávání
 
g) Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.
 
Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.
Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.
Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.
Rodiče mají právo:
- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
- projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
- požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ
Dítě má právo:
- aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
- na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).
- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).
- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
 
 
8. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole
 
Dítě lze vydat též zákonným zástupcem pověřené osobě, a to na základě formuláře Zmocnění jiné osoby.
Při zajišťování akcí školy ( např. výjezdy do přírody, výlety, návštěvy kulturních akcí apod.) rozhodne ředitelka školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle § 5 odst. 1-5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Při sportovních činnostech nebo pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pracovníka, která je způsobilá k právním úkonům.
 
Nastane-li úraz, je pedagogická pracovnice povinna ihned zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Bezprostředně ohlásit úraz zákonnému zástupci dítěte a nadále postupuje podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí.
 
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěte při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, exkurzích.
Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
 
Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřeného větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.
 
V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti s § 8 a 9 zákona č. 379/2005 Sb.
 
 
 
9. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 
Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring a screening vztahů mezi dětmi v třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízeních.
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dalšími pracovníky školy, mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci.
MŠ má vytvořena pravidla soužití ve třídě, která slouží k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí.
 
 
10. První vstup dítěte do mateřské školy
 
Při nástupu dítěte do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační program. Zákonní zástupci se na něm mohou dohodnout s ředitelkou nebo učitelkou školy.
Osobní věci dětí  přinesou rodiče do školy řádně označené, aby se předešlo záměně, zejména u nejmladších dětí:
- bačkory (nikoliv pantofle)
- tepláky, tričko či zástěrku pro pobyt ve třídě
- náhradní oblečení pro pobyt venku
- pyžamo, nebo noční košili
- náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky
- kapesníky
- kartáček na zuby, pastu a kelímek
- pracovní triko nebo zástěru pro výtvarné a pracovní činnosti
- hrneček pro pitný režim
- balení toaletního papíru
- šťávu
- tekuté mýdlo
Oblečení je uloženo v šatně v závěsných kapsářích, označených značkou dítěte. Vždy v pátek si rodiče, dle pořadníku, odnáší ručníky na vyprání, spolu s ostatními věcmi ze šatny.
MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin  1x za 3 týdny.
 
Důrazně žádáme rodiče, aby dětem do MŠ nedávali cenné věci a drahé hračky. Za jejich ztrátu nebo zničení nemůžeme ručit a řešení takové situace je pro obě strany nepříjemné.
 
 
11. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců
 
Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.
Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.
 
 
 
Platnost od 1. 9. 2017
Alena Doležalová - ředitelka školy

Co má vaše dítko nejraději?

Pohádky (4948 | 20%)
Počítačové hry (4917 | 20%)
Čokoládu (4815 | 20%)
Zmrzlinu (4927 | 20%)
Maminku a tatínka (5053 | 20%)
Administrátor stránek Alena Doležalová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one