Č. j. mspo-467/2017

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
MŠ POLICE

Rok malého sviště
Kdo je to malý svišť?
Je to šikovný chlapec nebo děvče, co si dovede poradit s jakýmkoli problémem,
na který narazí.

Obsah:
1. Identifikační údaje o mateřské škole
2. Obecná charakteristika školy
3. Vzdělávací cíl školy
a) Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění
4. Podmínky vzdělávání
a) Věcné podmínky
b) Životospráva
c) Psychosociální podmínky
d) Organizace
e) Řízení mateřské školy
f) Personální a pedagogické zajištění
g) Spoluúčast rodičů
5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných.
a) Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
b) Vzdělávání dětí mimořádně nadaných
c) Vzdělávání dětí od dvou do tří let
6. Vzdělávací obsah
Integrované bloky
7. Evaluace a autoevaluace


Platnost od 1. 9. 2017
Dne 29. 8. 2017 byl ŠVP projednán na pedagogické radě.


1. Identifikační znaky MŠ:
Mateřská škola Police, příspěvková organizace
adresa: Police č.146, okr. Třebíč, 675 34
IČO: 75133849
ředitelka: Alena Doležalová
kapacita MŠ: 24 dětí
Telefon: 722 815 805
e-mail: ms-police@seznam.cz
web: www.ms-police.webgarden.cz

Zřizovatel školy:
Obec Police
Police č.1
675 34 Police u Jemnice
Tel. 568445056
e-mail: urad@obec-police.cz

2. Obecná charakteristika školy
Mateřská škola v Polici je spádovou školkou pro okolní vesnice. Dojížděly, a dojíždí, k nám děti z okolních obcí. V roce 2009 byla Mateřská škola Police přestěhována z budovy č. 109 do budovy ZŠ Police.
Budova základní školy, ve které se MŠ nachází, stojí ve středu obce Police. K budově přiléhá nově vybudované dětské hřiště s průlezkami a pískovištěm. Veškeré vybavení je uzpůsobeno věkové skupině dětí předškolního a mladšího školního věku. Hřiště je celoročně využíváno ke hrám a pobytu venku. Bývalá budova se zahradou je využívána ke školním akcím pro rodiče i veřejnost a to vždy po předchozí domluvě se zřizovatelem. Ve vzdálenosti cca 200m od budovy ZŠ, v níž je MŠ umístěna, se nachází fotbalové a dopravní hřiště.
Naše škola má letitou tradici a na původní adrese Police 109 se nacházela již od roku 1955. Po přestavbě probíhající od roku 1980, byl provoz v nové budově zahájen v roce 1986.
Z důvodu klesajících počtů dětí je škola již několik let jednotřídní s kapacitou 24 dětí.


3. Vzdělávací cíl školy
Program mateřské školy vychází z RVP PV a cílů jím stanovených.
⦁ rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
⦁ osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
⦁ získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Hlavním vzdělávacím cílem školního vzdělávacího programu: "Rok malého sviště“ je všestranný rozvoj dítěte. Zaměřujeme se na výchovu a vzdělávání jako komplexní rozvoj fyzických, psychických, sociálních, estetických a enviromentálních schopností, díky kterým dítě pronikne do všech složek lidské společnosti a pochopí sebe sama, jako jejího člena. Během tohoto učení dítě získává znalosti a utváří si hodnoty, které mu usnadní chápání společnosti. Dítě musí mít vždy dostatek příležitostí projevit se, seberealizovat, uplatňovat své potřeby. Vždy je respektováno osobní tempo a věk, s ohledem na ně jsou voleny činnosti, tak, aby dítě mělo šanci uspět a zažívalo úspěch a radost z přirozeného učení.
Stěžejním bodem ŠVP je potom akceptace individuality. Na dítě se zaměřujeme jako na jedince s jedinečným potenciálem, s jedinečnými vlastnostmi a s jedinečnými schopnostmi. Tuto jedinečnost zohledňujeme ve výchovně vzdělávacím procesu, do kterého jsou zapojeny jak děti se speciálními výchovnými potřebami, tak děti mimořádně nadané. Pro tyto děti je vypracován plán pedagogické podpory (PLPP) podpůrná opatření, která odpovídají míře nezbytné podpory. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště.
Naším poradenským pracovištěm je SPC a MŠ Jihlava a PPP v Moravských Budějovicích, nebo PPP Třebíč.

a) Formy a metody práce, prostředky plnění
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, které jsou vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte. Užíváme všech tří způsobů učení:
⦁ prožitkové
⦁ nápodobou
⦁ sociální

Nejčastější formou je didakticky zacílená činnost, která je učitelem přímo nebo nepřímo motivovaná, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti.
Obsah vzdělávání jsme uspořádaly do integrovaných bloků, které jsou tématicky zaměřeny na jednotlivá roční období a z nichž vycházejí. Rozvíjíme tyto gramotnosti:
Mpg – hry s čísly, počítání dětí, měření, vážení, praktické ukázky, dlouhý – krátký a další protiklady, PL, pravo-levá orientace, logické uvažování – Logico, ICT – CD-Rom, knihy a encyklopedie k tématu, předčítání textu – první, druhý, poslední, hned za, nahoře, dole, vedle – orientace v prostoru, Kimovy hry, třídění podle kritérií, řešení labyrintů)
Čpg – pravo-levá orientace, kreslení podle předčítaného textu, porozumění textu, první a poslední hláska ve slově, počet slabik, básnička, písnička, jazykolam, knihy a encyklopedie k tématu, prezentace na PC k tématu, dějová posloupnost, řazení obrázků příběhu, domýšlení alternativního konce příběhu, vyvozování informací z předčítaného textu, hodnocení textu, CD-Rom, správné držení tužky)
IC g- práce s ICT, CD-Romy k tématům, prezentace na PC, interaktivní tabule
Přg – práce s přírodninami, environmentální projekty se zaměřením na ochranu životního prostředí – sběr starého papíru, experimenty a pozorování přírody, počasí, vliv člověka na přírodu, materiály a jejich vlastnosti, biologie člověka a ochrana zdraví člověka, zdravý životní styl – vitamíny a minerály, poznávání stromů, keřů, rostlin a květin, sběr léčivých rostlin a jejich užití, seznámení s jedovatými rostlinami, jedlé a nejedlé houby.
Socg – podpora individuality dítěte, základy slušného chování, stolování, společenské konverzace, pozdravy, vést k vyjádření vlastního názoru vhodnou formou, sociální soudržnost, týmová práce a schopnost tolerance a kompromisu, dokázat přijmout zodpovědnost za své konání, umět požádat a umět pomoci, automatizace pojmů prosím, děkuji, pohled do očí při komunikaci, řešení problémů a konfliktů vhodnou formou, znalost místa, kde žijeme a orientace v něm – pošta, obchod, obecní úřad, autobusová zastávka, lékař, chování v hromadných dopravních prostředcích, ohleduplnost při pobytech venku, prevence úrazů a nemocí, prevence patologických jevů)
Fg – hra na obchod, kasička na utržené peníze ze sběru starého papíru, uvědomování si hodnoty věcí – zacházení s hračkami, atd

4. Podmínky vzdělávání
a) Věcné podmínky
Mateřská škola Police nabízí dětem prostor pro hru, zábavu, radost z poznávání a společné práce, zázemí, prostředí laskavé a důvěrné, vytvářející pocit jistoty a pohody. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Mateřská škola se nachází v levém přízemním křídle budovy Základní školy Police. MŠ je tvořena dvěma vzájemně propojenými třídami. První třída je uzpůsobena tak, aby umožňovala různorodé činnosti a aktivity dětí. Je zde prostorný koberec, který umožňuje pohybové aktivity, hudební koutek s možností volného využití etnických hudebních nástrojů, vhodných k muzikoterapii. Je zde polytechnický koutek pro rozvoj polytechnické gramotnosti, klidová zóna s čtenářským koutkem pro rozvoj předčtenářské gramotnosti. U stolečků probíhají hry, řízené činnosti, stravování. Je zde výškově nastavitelný nábytek, židličky pro děti jsou ve třech výškových variantách, rovněž tak i stolečky, u kterých se děti stravují. K dispozici je zde celodenně pitný režim, formou samoobsluhy. Vedle třídy se nachází nově vybavena a rekonstruovaná umývárna se sprchou. Zde se po obědě věnujeme nácviku správného čištění chrupu a péči o něj.
Druhá část třídy je vybavena dřevěným pódiem, kde probíhá odpolední odpočinek. Pod podiem je prostor pro chlapecké aktivity a hry s auty, zde se děti před odpoledním klidem převlékají do pyžam. V této místnosti je také vybudován hrací koutek pro děvčata – kuchyňka, je zde také situován tvořivý ateliér, kde probíhá většina výtvarných a pracovních činností. Veškerý výtvarný materiál je dětem volně k dispozici. Součástí třídy je bezbariérový vstup do MŠ, který zároveň slouží jako únikový východ.
Vybavení, pomůcky a hračky jsou zaměřeny na rozvoj a poznávání dětí, jsou voleny a inspirovány podle Montessori pedagogiky a jsou dětem volně k dispozici
K MŠ náleží šatna, která se nachází naproti vstupním dveřím do budovy ZŠ.
Zabezpečení budovy je následující: budova se v 8:00 zamyká. Příchozí a návštěvy se ohlásí pomocí zvonku.

b) Životospráva
K 1. 9. 2009 byla v MŠ Police přestěhována do budovy ZŠ Police a z tohoto důvodu byla zrušena výdejna stravy. Svačiny a obědy jsou vydávány z jídelny ZŠ Police. O výdej a odvoz nádobí se stará učitelka (svačina a přesnídávka) a uklízečka (oběd). Každý den ráno v 7,30 hod se aktualizuje počet dětí a dospělých na daný den a podle toho se nahlašuje počet jednotlivých jídel.
V případě, že si rodič dítě vyzvedne z důvodu nemoci během dopoledne, má rodič nárok si oběd a svačinu na daný den odnést domů.
Pitný režim je zajištěn samoobslužně a to formou termo nádoby s výpustí a hrnečky umístěnými u učitelského stolu. Děti mají možnost kdykoli, dle vlastní potřeby, se během dne napít. Malým dětem jsme nápomocni.
Při organizaci výdeje jídel a odnášení použitého nádobí se snažíme o částečně samoobslužný režim, s ohledem na věk a bezpečnost dětí. Na základě kladné zkušenosti z minulého roku, jsme zavedli středeční samoobslužnou svačinu, kde si děti samy připraví svačinu na talíř. Snažíme se dětem vštípit základy stolování. Konzultujeme s vedoucí kuchyně složení jídelníčku a snažíme se zařazovat potraviny racionální výživy a připravovat dětem pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny.
Respektujeme u jednotlivých dětí zákaz konzumace určité potraviny.
Výdej stravy probíhá v těchto časových úsecích:
⦁ Ranní svačina 08.15 – 09.00 hod.
⦁ Oběd 11.00 – 11: 45 hod.
⦁ Přesnídávka – 14:00 – 14:30 hod.
S ohledem na respektování potřeb dětí mladších tří let, byl posunut čas oběda na 11:00.
Třída je prostorná a má velká okna, která jsou opatřena žaluziemi. Větrání prostor se provádí především během pohybových aktivit a před odpoledním klidem Třída se skládá ze dvou místností. První je vybavena velikým kobercem a slouží jako prostor k rannímu kruhu, pohybovým a hudebním chvilkám, činnostem a hrám na koberci. V této místnosti je pomocí nízkých skříněk vytvořena částečně oddělená jídelna, stoly jsou využívány také ke hrám, či při výtvarných a pracovních kolektivních činnostech. V druhé místnosti se nachází vyvýšené podium se stabilně připravenými lehátky. Lůžkoviny jsou volně uloženy na jednotlivých lehátkách. Prádlo:
Lůžkoviny měníme vždy první pátek v měsíci – o čistotu lůžkovin a pyžam se starají.
Ručník se mění 1x týdně, vždy v pátek a v pondělí se vrací vyprané. Praní opět zajišťují rodiče, kteří se střídají dle seznamu. Po spaní si děti samy poskládají lůžkoviny a upraví si své lehátko. Malým dětem pomáháme. Lůžkoviny zůstávají volně na lehátku a tudíž, dostatečně větrají. Pro děti, které mají potíže s pomočováním, jsme zajistili do MŠ nepromokavé kryty na postýlky.
Každé dítě by mělo mít ve školce náhradní oblečení, včetně spodního prádla, pro případ „drobných nehod!“ Oblečení dětí volí rodiče vždy s ohledem na aktuální stav počasí.
Jelikož je pobyt venku každodenní součástí našeho programu, doporučujeme dát dětem do MŠ vhodnou obuv a tepláky, u kterých nebude vadit ušpinění.
Pobyt venku je volen a časově přizpůsoben s ohledem na potřeby dětí mladších třílet.
Z bezpečnostních důvodů je zakázáno dávat dětem pantofle jako přezůvky.
Osobní hygiena dětí:
Všechny děti si po obědě čistí zuby, vedeme je ke správné ústní hygieně - nácvik čištění zubů.
Dohlížíme na to, aby si děti myly ruce vždy před jídlem a po WC, či malování, modelování, pobytu venku.
V průběhu dne se splachují WC, myjí umyvadla, doplňuje mýdlo apod.
Prosíme rodiče o to, aby dávali dětem každý den čistý kapesník, nebo papírové ubrousky.
Úklid:
Úklid probíhá v době nepřítomnosti dětí ve třídě. Stolky se utírají před a po jídle a kdykoli, když se během nějaké činnosti ušpiní. Vytírání podlah, probíhá v odpoledním čase, kdy již nejsou děti přítomny v MŠ. Utírání prachu a vysávání vždy v době, kdy jsou děti mimo třídu.
Didaktické pomůcky a knihy pro děti jsou uloženy ve třídě a jsou dětem volně k dispozici.
Děti mohou po dohodě s ředitelkou docházet do školy kdykoliv podle potřeby rodičů, a to buď na základě dohody o pozdějších příchodech, anebo na základě telefonické ranní domluvy rodičů a učitelky.
Odvádění dětí z MŠ jinou osobou než rodičem, je od zahájení docházky do MŠ zapsáno v evidenčním listě, tento seznam se dá kdykoliv aktualizovat na základě potřeb rodičů.
Odpolední klid na lůžku:
Děti, které po obědě neodcházejí z MŠ, se převléknou do pyžamek, odpočívají na lehátku. Oblečení je poskládáno a odloženo na určeném místě. Respektujeme individuální potřebu spánku jednotlivých dětí – nikdy děti nenutíme spát. Po přečtené pohádce si ti kdo spát nechtějí, mohou na lehátku prohlížet knihu, či si hrát s hračkou z domova je však důležité, aby nebudily ostatní.
Odpočíváme do 14.00 hod.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a jeho kritéria:
Do mateřské školy jsou přijímány děti pro nový školní rok na základě vyhlášeného zápisu zpravidla v měsíci květnu.
Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem termín a dobu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a informuje veřejnost prostřednictvím plakátů na informačních tabulích v mateřské škole a na vývěsce Obecního Úřadu Police.
Zákonní zástupci obdrží při zápisu evidenční list dítěte, přihlášku ke stravování dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy. Tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem (vč. řádného očkování) do jednoho měsíce k rukám ředitelky školy. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.
Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Přednostně jsou přijímány děti v povinném předškolním roce a děti ze spádových obcí.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
Ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka by neměla přesáhnout 3 měsíce.

c) Psychosociální podmínky
V naší MŠ se snažíme vytvořit prostředí pohody, klidu a vstřícné komunikace, kde se děti cítí dobře a bezpečně.
Nově příchozím dětem nabízíme adaptační program.
Adaptační program:
Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.
Adaptační plán má dvě fáze.
1/ základní
2/ doplňkovou

Základní fáze je rozvržena do dvou týdnů takto:
1.týden
1.den v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně1 hod.
do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10.hod. - možnost s rodiči

2.týden
dopolední docházka - možnost s rodiči:
odchod před obědem - 11,00 hod.
odchod po obědě - 12,00 hod.

Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 15hodině.
Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.

d) Organizace chodu MŠ
Pracujeme podle nového ŠVP s názvem:
"Rok malého sviště"
Nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby jí mohly dokončit, nebo v ní později pokračovat.
Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do činností s ohledem na věk a vlastní tempo.
Pokud děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně.
Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám.
V ranním komunitním kruhu probíhá denně logopedická prevence formou logopedického okénka. Obě ped. pracovnice jsou proškoleny v logopedické prevenci. Děti se v rámci projektu BIG seznamují hravou formou s cizím jazykem. Jednu hodinu týdně s nimi pracuje lektorka německého jazyka. V rámci tohoto projektu probíhají akce a výlety se spřátelenou Kindergarten v Gerasu (AU).
Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti.
Nechválíme, ale oceňujeme všechny děti bez rozdílu.
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.
Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti, prostřednictvím

Režim dne:
6:45 – 8:00 - příchod do MŠ, individuální samostatné činnosti, individuální příprava předškolních dětí
8:00 – 8:10 - ranní kruh – přivítání
8:10 – 8:20 - pohybová chvilka
8:20 – 8:45 - svačina
8:45 – 9:15 - komunitní kruh, logopedické okénko, řízené činnosti, individuální nebo skupinové práce u stolečků
9:15 – 9: 30 - příprava na pobyt venku
9:30 – 10:50 - pobyt venku – v případě nepřízně počasí pobyt a činnosti v relaxační třídě, nebo v tělocvičně
10:50 – 11:00 - příchod do MŠ, převlékání, příprava oběda
11:00 -11:45 - oběd
11:45 – 12:15 - čištění zubů, hry rozvíjející, individuální příprava předškolních dětí, příprava na odpolední odpočinek
12:15 – 12:30 - odchod domů, ukládání na lehátka
12:30 – 14:00 - odpolední klid
14:00 – 15:15 - pobyt venku (podle počasí), individuální příprava předškolních dětí a odchod domů

e) Řízení mateřské školy
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.
Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek.
Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.
Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje
a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.
Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče.
Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu.
Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy týmu, případně s rodiči. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.
Mateřská škola Police spolupracuje se ZŠ Police, Obecním úřadem Police a to především na akcích, které pořádáme pro veřejnost, jako např. Broučkiáda, Adventní výstava v Zámku Police, Dětský Karneval, Jarní výstava, a mnohé další. Další spolupráce s HZS Jemnice, Policií ČR při preventivních programech zaměřených na bezpečnost dětí. Pro exkurze a prezentace využijeme nabídek okolních zřízení státního i soukromého charakteru.
V případě potřeby a zejména v případech, kdy se jedná o děti se speciálními potřebami spolupracuje vedení MŠ Police a učitelky s odborníky poskytujícími pomoc při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

f) Personální a pedagogické zajištění
Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole Police jako pedagogičtí pracovníci, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují.
Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně.
Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně své osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.
Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče o děti.
Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí).
Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.).

g) Spoluúčast rodičů
MŠ Police je školou otevřenou pro veřejnost, snažíme se o co nejvstřícnější spolupráci s rodiči dětí, která je zahájena již v době adaptace. Rodiče mají možnost se spolupodílet na plánování aktivit v MŠ, mohou se aktivně zapojovat do dění a akcí. Pro rodiče jsou v průběhu roku připravována společná setkání, ale také aktivity vzdělávací, např. semináře či kurzy.
Respektujeme soukromí rodiny a diskrétně přistupujeme ke svěřeným vnitřním záležitostem ze strany rodičů. Nezasahujeme do soukromí rodiny a snažíme se vyhnout nevyžádaným radám.
Učitelé sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.
Mateřská škola Police podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
V případě jakýchkoliv dotazů čí problémů, mají rodiče možnost využít konzultační okénko a to každé první pondělí v měsíci, od 11:00 do 12:00, popřípadě kdykoliv na základě předchozí ústní či telefonické domluvy.


5) Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných
Při tvorbě ŠVP „Rok malého sviště“, jsme vycházeli ze základní koncepce RVP PV, tedy z respektování individuálních potřeb a možností dítěte, což základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Poskytování podpůrných opatření je bezplatné a realizuje je mateřská škola.

a) Podpůrná opatření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga s dítětem, jeho vzdělávání v různé míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání.
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je v naší škole využíván podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory asistent pedagoga, individuální podpora pro děti v 1. stupni, logopedická intervence pro děti s poruchou řeči. Vzdělávací obsah přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.
V případě, že rodič přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků nenavštívil ŠPZ za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání dítěte a způsobil tak dítěti obtíže při vzdělávání, protože škola sama dostatečná podpůrná opatření nastavit nemůže, je škola oprávněna obrátit se na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost.

b) Vzdělávání dětí mimořádně nadaných
Dochází-li do MŠ dítě nadané či mimořádně nadané, přistupujeme k podpůrným opatřením, jako jsou například:
a) předčasný nástup dítěte ke školní docházce;
b) zadávání specifických úkolů, zohledňujících úroveň dítěte
c) obohacování vzdělávacího obsahu
d) zaměření na oblast, v níž dítě vyniká a posilovat tyto dovednosti
e) je-li ve třídě více dětí nadaných či nadprůměrně nadaných ve spolupráci s rodiči vyhledat či zavést nadstandartní aktivity k podpoře a rozvoji dětí.
Pro dítě mimořádně nadané se zpracovává PLPP a budeme s ním pracovat nad rámec běžné výuky.

c) Vzdělávání dětí od dvou do tří let
Při práci s dětmi v této věkové kategorii máme na zřeteli specifika vývojové psychologie. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.
Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.
S ohledem na tuto věkovou kategorii, jsou voleny činnosti tak, aby se děti mladší tří let mohly zapojit dle momentálního rozpoložení, ale při tom nepociťovaly tlak ze strany učitelky. Mají možnost opustit kolektivní aktivitu a věnovat se hře, nebo činnostem dle vlastní volby. S ohledem na tuto věkovou kategorii je vybavena třida odpovídajícím nábytkem, hračkami a je také uzpůsoben denní režim – doba pobytu venku a výdej oběda.
Využíváme projektů k zajištění finančních prostředků na pozici chůvy.
Není-li pobyt v MŠ jednoznačně nezbytný, z jakýchkoliv důvodů, kterým je rodina vystavena, snažíme se rodiče přimět k postupnému a nenásilnému vstupu dětí v tomto věku a to tak, aby vše bylo v nejlepším zájmu dítěte.

6) Vzdělávací obsah
Integrované bloky

7) Evaluace
Evaluace, tedy hodnocení pedagogické práce a autoevaluace, čili sebekontrola pedagogů je nezbytnou součástí pedagogické práce. Evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Musí být smysluplné a užitečné, aby z jejich výsledků bylo možné vyvozovat závěry pro další práci.
Autoevaluace je základním a nejdůležitějším článkem hodnotící práce pedagogů. Každý pedagog se denně zamýšlí nad dětmi, průběhem vzdělávání, nad prací vlastní i prací kolegů, nad individuálními vzdělávacími plány, nad tím, co dětem zprostředkoval či nabídl, jak to děti přijaly. Ujasňuje si, co se podařilo, v čem byl úspěšný (a v čem tedy bude pokračovat), stejně tak odhaluje problémy a hledá řešení.
Evaluační činnost pedagogů na úrovni tříd zahrnuje zejména vzájemné sdělování poznatků z práce s dětmi, porovnávání náhledů na stejnou situaci (projev, reakci dítěte apod.) a ujednocení výchovně vzdělávacích přístupů, které budou dále uplatňovány.
Evaluační činnost pedagogů na úrovni školy probíhá na pedagogických radách. Pro posuzování úspěšnosti své práce si pedagogové kladou stále náročnější kritéria.
Evaluační činnost, zejména pak autoevaluace, motivuje pedagogy ke kontinuálnímu sebevzdělávání v oblasti speciální pedagogiky. Na základě získaných poznatků poté zavádějí a rozvíjejí ve škole moderní vzdělávací přístupy a metody, upravují a inovují prostředí tříd a pracoven.

Při evaluaci a autoevaluaci pedagogové reflektují tři roviny vzdělávací práce a jejich propojování:
Dítě a jeho individualita – předmětem hodnocení je realizace jednotlivých složek vzdělávání
K evaluaci dítěte slouží diagnostické portfolium, které je za tímto účelem vedeno a funguje jako sběr informací a záznamy ke sledování pokroků každého dítěte, v rámci jeho individuality a možností – průběžné a chronologické řazení příspěvků, vč. Datování
„HRUŠKA“ – sledování pokroku a úroveň znalostí v souvislosti se školní zralostí, zároveň slouží též jako výstupní závěrečné hodnocení dítěte a jeho vzdělávacích výsledků, které dítě dosáhlo v předškolním vzdělávacím působení.
Třída – předmětem hodnocení je způsob provádění jednotlivých segmentů ŠVP:
Integrovaný blok – na závěr integrovaného bloku t.j. 4x ročně v rámci porady ped. zaměstnancův podobě shrnutí
Tematický celek – na závěr týdne shrnutí do třídní knihy písemně
Třídní vzdělávací program – 1x ročně, vždy na konci školního roku,
Škola – nejdůležitějším úkolem je sledování souladu vlastního ŠVP s RVP PV (týká se obsahu a vlastní realizace). Intervaly dokumentačního hodnocení:
Hospitační činnost ve třídách – 1x za rok
Hodnocení školy – 1x ročně, po uplynutí školního roku,
Vyhodnocení ŠVP – 1x za 3 roky – po skončení platnosti.

Evaluační systém
Oblast hodnocení:
Podmínky předškolního vzdělávání:
a) materiální podmínky:
Kritéria hodnocení:
Dětský nábytek, dětská lůžka, vybavení, školní zahrada, hračky, pomůcky, materiály, výzdoba školy, prostory pro umístění dětských prací - 1 x ročně
Úklid a čistota - průběžně během roku
Nástroje, metody:
Prohlídka prostor, inventarizace, monitoring
Odpovědnost: Všechny pracovnice dle místa pracovní působnosti
b) životospráva
Kritéria hodnocení: Strava dětí, dodržování pitného režimu, pravidelný denní rytmus, délka pobytu venku, dostatek pohybu venku i ve třídě
Metody a nástroje: Vstupy do třídy, hospitace
Odpovědnost: Všechny pracovnice dle místa pracovní působnosti

Co má vaše dítko nejraději?

Pohádky (4948 | 20%)
Počítačové hry (4917 | 20%)
Čokoládu (4815 | 20%)
Zmrzlinu (4927 | 20%)
Maminku a tatínka (5053 | 20%)
Administrátor stránek Alena Doležalová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one