ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
MŠ POLICERok malého sviště
Kdo je to malý svišť?
Je to šikovný chlapec nebo děvče, co si dovede poradit s jakýmkoli problémem,
na který narazí.


Obsah:
1. Identifikační údaje o mateřské škole
2. Obecná charakteristika školy
3. Vzdělávací cíl školy
a) Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění
4. Podmínky vzdělávání
a) Věcné podmínky
b) Životospráva
c) Psychosociální podmínky
d) Organizace
e) Řízení mateřské školy
f) Personální a pedagogické zajištění
g) Spoluúčast rodičů
5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných
a) Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
b) Vzdělávání dětí mimořádně nadaných
c) Vzdělávání dětí od dvou do tří let
6. Vzdělávací obsah
a) Integrované bloky
7. Evaluace a autoevaluace

Platnost od 1. 9. 2017
Dne 29. 8. 2017 byl ŠVP projednán na pedagogické radě.


1. Identifikační znaky MŠ:
Mateřská škola Police, příspěvková organizace
adresa: Police č.146, okr. Třebíč, 675 34
IČO: 75133849
ředitelka: Alena Doležalová
kapacita MŠ: 24 dětí
Telefon: 722 815 805
e-mail: ms-police@seznam.cz
web: www.ms-police.webgarden.cz

Zřizovatel školy:
Obec Police
Police č.1
675 34 Police u Jemnice
Tel. 568445056
e-mail: urad@obec-police.cz

2. Obecná charakteristika školy
Mateřská škola v Polici je spádovou školkou pro okolní vesnice. Dojížděly, a dojíždí, k nám děti z okolních obcí. V roce 2009 byla Mateřská škola Police přestěhována z budovy č. 109 do budovy ZŠ Police.
Budova základní školy, ve které se MŠ nachází, stojí ve středu obce Police. K budově přiléhá nově vybudované dětské hřiště s průlezkami a pískovištěm. Veškeré vybavení je uzpůsobeno věkové skupině dětí předškolního a mladšího školního věku. Hřiště je celoročně využíváno ke hrám a pobytu venku. Bývalá budova se zahradou je využívána ke školním akcím pro rodiče i veřejnost a to vždy po předchozí domluvě se zřizovatelem. Ve vzdálenosti cca 200m od budovy ZŠ, v níž je MŠ umístěna, se nachází fotbalové a dopravní hřiště.
Naše škola má letitou tradici a na původní adrese Police 109 se nacházela již od roku 1955. Po přestavbě probíhající od roku 1980, byl provoz v nové budově zahájen v roce 1986.
Z důvodu klesajících počtů dětí je škola již několik let jednotřídní s kapacitou 24 dětí.

3. Vzdělávací cíl školy
Program mateřské školy vychází z RVP PV a cílů jím stanovených.
⦁ rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
⦁ osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
⦁ získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Hlvním vzdělávacím cílem školního vzdělávacího programu: "Rok malého sviště“ je všestranný rozvoj dítěte. Zaměřujeme se na výchovu a vzdělávání jako komplexní rozvoj fyzických, psychických, sociálních, estetických a enviromentálních schopností, díky kterým dítě pronikne do všech složek lidské společnosti a pochopí sebe sama, jako jejího člena. Během tohoto učení dítě získává znalosti a utváří si hodnoty, které mu usnadní chápání společnosti. Dítě musí mít vždy dostatek příležitostí projevit se, seberealizovat, uplatňovat své potřeby. Vždy je respektováno osobní tempo a věk, s ohledem na ně jsou voleny činnosti, tak, aby dítě mělo šanci uspět a zažívalo úspěch a radost z přirozeného učení.
Stěžejním bodem ŠVP je potom akceptace individuality. Na dítě se zaměřujeme jako na jedince s jedinečným potenciálem, s jedinečnými vlastnostmi a s jedinečnými schopnostmi. Tuto jedinečnost zohledňujeme ve výchovně bzdělávacím procesu, do kterého jsou zapojeny jak děti se speciálními výchvnými potřebami, tak děti mimpřádně nadané. Pro tyto děti je vypracován plán pedagodické podpory (PLPP) podpůrná opatření, která odpovídají míře nezbytné podpory. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště.
Naším poradenským pracovištěm je SPC a MŠ Jihlava a PPP v Moravských Budějovicích, nebo PPP Třebíč.

a) Formy a metody práce, prostředky plnění
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, které jsou vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte. Užíváme všech tří způsobů učení:
⦁ prožitokové
⦁ nápodobou
⦁ sociální

Nejčastější formou je didakticky zacílená činnost, která je učitelem přímo nebo nepřímo motivovaná, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti.
Obsah vzdělávání jsme uspořádaly do integrovaných bloků, které jsou tématicky zaměřeny na jednotlivá roční období a z nichž vycházejí. Rozvíjíme tyto gramotnosti:
Mg – hry s čísly, počítání dětí, měření, vážení, praktické ukázky, dlouhý – krátký a další protiklady, PL, pravo-levá orientace, logické uvažování – Logico, ICT – CD-Rom, knihy a encyklopedie k tématu, předčítání textu – první, druhý, poslední, hned za, nahoře, dole, vedle – orientace v prostoru, Kimovy hry, třídění podle kritérií, řešení labyrintů)
Čg – pravo-levá orientace, kreslení podle předčítaného textu, porozumění textu, první a poslední hláska ve slově, počet slabik, básnička, písnička, jazykolam, knihy a encyklopedie k tématu, prezentace na PC k tématu, dějová posloupnost, řazení obrázků příběhu, domýšlení alternativního konce příběhu, vyvozování informací z předčítaného textu, hodnocení textu, CD-Rom, správné držení tužky)
IC g- práce s ICT, CD-Romy k tématům, prezentace na PC, interaktivní tabule
Přg – práce s přírodninami, environmentální projekty se zaměřením na ochranu životního prostředí – sběr starého papíru, experimenty a pozorování přírody, počasí, vliv člověka na přírodu, materiály a jejich vlastnosti, biologie člověka a ochrana zdraví člověka, zdravý životní styl – vitamíny a minerály, poznávání stromů, keřů, rostlin a květin, sběr léčivých rostlin a jejich užití, seznámení s jedovatými rostlinami, jedlé a nejedlé houby.
Soc g – podpora individuality dítěte, základy slušného chování, stolování, společenské konverzace, pozdravy, vést k vyjádření vlastního názoru vhodnou formou, sociální soudržnost, týmová práce a schopnost tolerance a kompromisu, dokázat přijmout zodpovědnost za své konání, umět požádat a umět pomoci, automatizace pojmů prosím, děkuji, pohled do očí při komunikaci, řešení problémů a konfliktů vhodnou formou, znalost místa, kde žijeme a orientace v něm – pošta, obchod, obecní úřad, autobusová zastávka, lékař, chování v hromadných dopravních prostředcích, ohleduplnost při pobytech venku, prevence úrazů a nemocí, prevence patologických jevů)
Fg – hra na obchod, kasička na utržené peníze ze sběru starého papíru, uvědomování si hodnoty věcí – zacházení s hračkami, atd

4. Podmínky vzdělávání
a) Věcné podmínky
Mateřská škola Police nabízí dětem prostor pro hru, zábavu, radost z poznávání a společné práce, zázemí, prostředí laskavé a důvěrné, vytvářející pocit jistoty a pohody. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Mateřská škola se nachází v levém přízemním křídle budovy Základní školy Police. MŠ je tvořena dvěma vzájemně propojenými třídami. První třída je uzpůsobena tak, aby umožňovala různorodé činnosti a aktivity dětí. Je zde prostorný koberec, který umožňuje pohybové aktivity, hudební koutek s možností volného využití etnických hudebních nástrojů, vhodných k muzikoterapii. Je zde polytechnický koutek pro rozvoj polytechnické gramotnosti, klidová zóna s čtenářským koutkem pro rozvoj předčtenářské gramotnosti. U stolečků probíhají hry, řízené činnosti, stravování. Je zde výškově nastavitelný nábytek, židličky pro děti jsou ve třech výškových variantách, rovněž tak i stolečky, u kterých se děti stravují. K dispozici je zde celodenně pitný režim, formou samoobsluhy. Vedle třídy se nachází nově vybavena a rekonstruovaná umývárna se sprchou. Zde se po obědě věnujeme nácviku správného čištění chrupu a péči o něj.
Druhá část třídy je vybavena dřevěným pódiem, kde probíhá odpolední odpočinek. Pod podiem je prostor pro chlapecké activity a hry s auty, zde se děti před odpoledním klidem převlékají do pyžam. V této místnosti je take vybudován hrací koutek pro děvčata – kuchyňka, je zde také situován tvořivý ateliér, kde probíhá většina výtvarných a pracovních činností. Veškerý výtvarný materiál je dětem volně k dispozici. Součástí třídy je bezbariérový vstup do MŠ, který zároveň slouží jako únikový východ.
Vybavení, pomůcky a hračky jsou zaměřeny na rozvoj a poznávání dětí, jsou voleny a inspirovány podle Montessori pedagogiky a jsou dětem volně k dispozici
K MŠ náleží šatna, která se nachází naproti vstupním dveřím do budovy ZŠ.
Zabezpečení budovy je následující: budova se v 8:00 zamyká. Příchozí a návštěvy se ohlásí pomocí zvonku
.

b) Životospráva
K 1. 9. 2009 byla v MŠ Police přestěhována do budovy ZŠ Police a z tohoto důvodu byla zrušena výdejna stravy. Svačiny a obědy jsou vydávány z jídelny ZŠ Police. O výdej a odvoz nádobí se stará učitelka (svačina a přesnídávka) a uklízečka (oběd). Každý den ráno v 7,30 hod se aktualizuje počet dětí a dospělých na daný den a podle toho se nahlašuje počet jednotlivých jídel.
V případě, že si rodič dítě vyzvedne z důvodu nemoci během dopoledne, má rodič nárok si oběd a svačinu na daný den odnést domů.
Pitný režim je zajištěn samoobslužně a to formou termo nádoby s výpustí a hrnečky umístěnými u učitelského stolu. Děti mají možnost kdykoli, dle vlastní potřeby, se během dne napít. Malým dětem jsme nápomocni.
Při organizaci výdeje jídel a odnášení použitého nádobí se snažíme o částečně samoobslužný režim, s ohledem na věk a bezpečnost dětí. Na základě kladné zkušenosti z minulého roku, jsme zavedli středeční samoobslužnou svačinu, kde si děti samy připraví svačinu na talíř. Snažíme se dětem vštípit základy stolování. Konzultujeme s vedoucí kuchyně složení jídelníčku a snažíme se zařazovat potraviny racionální výživy a připravovat dětem pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny.
Respektujeme u jednotlivých dětí zákaz konzumace určité potraviny.
Výdej stravy probíhá v těchto časových úsecích:
⦁ Ranní svačina 08.15 – 09.00 hod.
⦁ Oběd 11.00 – 11: 45 hod.
⦁ Přesnídávka – 14:00 – 14:30 hod.
S ohledem na respektování potřeb dětí mladších tří let, byl posunut čas oběda na 11:00.
Třída je prostorná a má velká okna, která jsou opatřena žaluziemi. Větrání prostor se provádí především během pohybových aktivit a před odpoledním klidem Třída se skládá ze dvou místností. První je vybavena velikým kobercem a slouží jako prostor k rannímu kruhu, pohybovým a hudebním chvilkám, činnostem a hrám na koberci. V této místnosti je pomocí nízkých skříněk vytvořena částečně oddělená jídelna, stoly jsou využívány take ke hrám, či výtvarným a pracovním kolektivním činnostem.V druhé místnosti se nachází vyvýšené podium se stabilně připravenými lehátky. Lůžkoviny jsou volně uloženy na jednotlivých lehátkách. Prádlo:
Lůžkoviny měníme vždy první pátek v měsíci – o čistotu lůžkovin a pyžam se starají.
Ručník se mění 1x týdně, vždy v pátek a v pondělí se vrací vyprané. Praní opět zajišťují rodiče, kteří se střídají dle seznamu. Po spaní si děti samy poskládají lůžkoviny a upraví si své lehátko. Malým dětem pomáháme. Lůžkoviny zůstávají volně na lehátku a tudíž, dostatečně větrají. Pro děti, které mají potíže s pomočováním, jsme zajistili do MŠ nepromokavé kryty na postýlky.
Každé dítě by mělo mít ve školce náhradní oblečení, včetně spodního prádla, pro případ „drobných nehod!“ Oblečení dětí volí rodiče vždy s ohledem na aktuální stav počasí.
Jelikož je pobyt venku každodenní součástí našeho programu, doporučujeme dát dětem do MŠ vhodnou obuv a tepláky, u kterých nebude vadit ušpinění.
Pobyt venku je volen a časově přizpůsoben s ohledem na potřeby dětí mladších třílet.
Z bezpečnostních důvodů je zakázáno dávat dětem pantofle jako přezůvky.
Osobní hygiena dětí:
Všechny děti si po obědě čistí zuby, vedeme je ke správné ústní hygieně - nácvik čištění zubů.
Dohlížíme na to, aby si děti myly ruce vždy před jídlem a po WC, či malování, modelování, pobytu venku.
V průběhu dne se splachují WC, myjí umyvadla, doplňuje mýdlo apod.
Prosíme rodiče o to, aby dávali dětem každý den čistý kapesník, nebo papírové ubrousky.
Úklid:
Úklid probíhá v době nepřítomnosti dětí ve třídě. Stolky se utírají před a po jídle a kdykoli, když se během nějaké činnosti ušpiní. Vytírání podlahprobíhá v odpoledním čase, kdy již nejsou děti přítomny v MŠ. Utírání prachu a vysávání vždy v době, kdy jsou děti mimo třídu.
Didaktické pomůcky a knihy pro děti jsou uloženy ve třídě a jsou dětem volně k dispozici.
Děti mohou po dohodě s ředitelkou docházet do školy kdykoliv podle potřeby rodičů, ato buď na základě dohody o pozdějších příchodech, anebo na základě telefonické ranní domluvy rodičů a učitelky.
Odvádění dětí z MŠ jinou osobou než rodičem, je od zahájení docházky do MŠ zapsáno v evidenčním listě, tento seznam se dá kdykoliv aktualizovat na základě potřeb rodičů.
Odpolední klid na lůžku:
Děti, které po obědě neodcházejí z MŠ, se převléknou do pyžamek, odpočívají na lehátku. Oblečení je poskládáno a odloženo na určeném místě. Respektujeme individuální potřebu spánku jednotlivých dětí – nikdy děti nenutíme spát. Po přečtené pohádce si ti kdo spát nechtějí, mohou na lehátku prohlížet knihu, či si hrát s hračkou z domova je však důležité, aby nebudily ostatní.
Odpočíváme do 14.00 hod.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a jeho kriteria
Do mateřské školy jsou přijímány děti pro nový školní rok na základě vyhlášeného zápisu zpravidla v měsíci dubnu. Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem termín a dobu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a informuje veřejnost prostřednictvím plakátů na informačních tabulích v mateřské škole a na vývěsce Obecního Úřadu Police
Zákonní zástupci obdrží při zápisu evidenční list dítěte, přihlášku ke stravování dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy. Tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem (vč. řádného očkování) do jednoho měsíce k rukám ředitelky školy. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ
Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku
Ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka by neměla přesáhnout 3 měsíce

c) Psychosociální podmínky
V naší MŠ se snažíme vytvořit prostředí pohody, klidu a vstřícné komunikace, kde se děti cítí obře a bezpečně.
Nově příchozím dětem nabízíme adaptační program.
Adaptační program
Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.
Adaptační plán má dvě fáze.
1/ základní
2/ doplňkovou

Základní fáze je rozvržena do dvou týdnů takto:
1.týden
1.den v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně1 hod.
do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10.hod. - možnost s rodiči

2.týden
dopolední docházka - možnost s rodiči:
odchod před obědem - 11,00 hod.
odchod po obědě - 12,00 hod.

Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 15hodině.
Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.

d) Organizace chodu MŠ
Pracujeme podle nového ŠVP s názvem:
"Rok malého sviště"
Nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby jí mohly dokončit, nebo v ní později pokračovat.
Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do činností s ohledem na věk a vlastní tempo.
Pokud děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně.
Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám.
V ranním komunitním kruhu probíhá denně logopedická precence formou logopedického okénka. Obě ped. pracovnice jsou proškoleny v logopedické prevenci. Děti se v rámci projektu BIG seznamují hravou formou s cizím jazykem. Jednu hodinu týdně s nimi pracuje lektorka německého jazyka. V rámci tohoto projektu probíhají akce a výlety se spřátelenou Kindergarten v Gerasu (AU).
Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti.
Nechválíme, ale oceňujeme všechny děti bez rozdílu.
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.
Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti, prostřednictvím

Režim dne:
6:45 – 8:00 - příchod do MŠ, individuální samostatné činnosti, individuální příprava předškolních dětí
8:00 – 8:10 - ranní kruh – přivítání
8:10 – 8:20 - pohybová chvilka
8:20 – 8:45 - svačina
8:45 – 9:15 - komunitní kruh, logopedické okénko, řízené činnosti, individuální nebo skupinové práce u stolečků
9:15 – 9: 30 - příprava na pobyt venku
9:30 – 10:50 - pobyt venku – v případě nepřízně počasí pobyt a činnosti v relaxační třídě, nebo v tělocvičně
10:50 – 11:00 - příchod do MŠ, převlékání, příprava oběda
11:00 -11:45 - oběd
11:45 – 12:15 - čištění zubů, hry rozvíjející, individuální příprava předškolních dětí, příprava na odpolední odpočinek
12:15 – 12:30 - odchod domů, ukládání na lehátka
12:30 – 14:00 - odpolední klid
14:00 – 15:15 - pobyt venku (podle počasí), individuální příprava předškolních dětí a odchod domů

e) Řízení mateřské školy
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.
Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek.
Při vedení zaměstnanců ředitekal vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.
Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje
a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.
Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče.
Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu.
Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy týmu, případně s rodiči. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.
Mateřská škola Police spolupracuje se ZŠ Police, Obecním úřadem Police a to především na akcích, které pořádáme pro veřejnost, jako např. Broučkiáda, Adventní výstava v Zámku Police, Dětský Karneval, Jarní výstava, a mnohé další. Další spolupráce s HZS Jemnice, Policií ČR při preventivních programech zaměřených na bezpečnost dětí. Pro exkurze a prezentace využijeme nabídek okolních zřízení státního i soukromého charakteru.
V případě potřeby a zejména v případech, kdy se jedná o děti se speciálními potřebami spolupracuje vedení MŠ Police a učitelky s odborníky poskytujícími pomoc při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

f) Personální a pedagogické zajištění
Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole Police jako pedagogičtí pracovníci, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují.
Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně.
Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně své osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.
Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče o děti.
Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek ve třídě minimálně v rozsahu dvou a půl hodin.
Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí).
Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.).

g) Spoluúčast rodičů
MŠ Police je školou otevřenou pro veřejnost, snažíme se o co nejvstřícnější spolupráci s rodiči dětí, která je zahájena již v době adaptace. Rodiče mají možnost se spolupodílet na plánování aktivit v MŠ, mohou se aktivně zapojovat do dění a akcí. Pro rodiče jsou v průběhu roku připravována společná setkání, ale také aktivity vzdělávací, např. semináře či kurzy.
Respektujeme soukromí rodiny a diskrétně přistupujeme ke svěřeným vnitřním záležitostem ze strany rodičů. Nezasahujeme do soukromí rodiny a vyvarováváme se nevyžádaných rad.
Učitelé sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.
Mateřská škola Police podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
V případě jakýchkoliv dotazů čí problémů, mají rodiče možnost využít konzultační okénk a to každy sudý pátek od 11:00 do 12:00, popřípadě kdykoliv na základě předchozí ústní či telefonické domluvy.


5) Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

Při tvorbě ŠVP „Rok malého sviště“, jsme vycházeli ze základní koncepce RVP PV, tedy z respektování individuálních potřeb a možností dítěte, což základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Poskytování podpůrných opatření je bezplatné a realizuje je mateřská škola.

a) Podpůrná opatření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga s dítětem, jeho vzdělávání v různé míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání.
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je v naší škole využíván podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory asistent pedagoga, individuální podpora pro děti v 1. stupni, logopedická intervence pro děti s poruchou řeči. Vzdělávací obsah přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.
V případě, že rodič přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků nenavštívil ŠPZ za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání dítěte a způsobil tak dítěti obtíže při vzdělávání, protože škola sama dostatečná podpůrná opatření nastavit nemůže, je škola oprávněna obrátit se na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost.

b) Vzdělávání dětí mimořádně nadaných
Dochází-li do MŠ dítě nadané či mimořádně nadané, přistupujeme k podpůrným opatřením, jako jsou například:
a) předčasný nástup dítěte ke školní docházce;
b) zadávání specifických úkolů, zohledňujících úroveň dítěte
c) obohacování vzdělávacího obsahu
d) zaměření na oblast, v níž dítě vyniká a posilovat tyto dovednosti
e) je-li ve třídě více dětí nadaných či nadprůměrně nadaných ve spolupráci s rodiči vyhledat či zavést nadstandartní aktivity k podpoře a rozvoji dětí.
Pro dítě mimořádně nadané se zpracovává PLPP a budeme s ním pracovat nad rámec běžné výuky.

c) Vzdělávání dětí od dvou do tří let
Při práci s dětmi v této věkové kategorii máme na zřeteli specifika vývojové psychologie. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.
Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.
S ohledem na tuto věkovou kategorii, jsou voleny činnosti tak, aby se děti mladší tří let mohly zapojit dle momentálního rozpoložení, ale při tom nepociťovaly tlak ze strany učitelky. Mají možnost opustit kolektivní aktivitu a věnovat se hře, nebo činnostem dle vlastní volby. S ohledem na tuto věkovou kategorii je vybavena třida odpovídajícím nábytkem, hračkami a je také uzpůsoben denní režim – doba pobytu venku a výdej oběda.
Využíváme projektů k zajištění finančních prostředků na pozici chůvy.
Není-li pobyt v MŠ jednoznačně nezbytný, z jakýchkoliv důvodů, kterým je rodina vystavena, snažíme se rodiče přimět k postupnému a nenásilnému vstupu dětí v tomto věku a to tak, aby vše bylo v nejlepším zájmu dítěte.5) Vzdělávací obsah - Integrované bloky

Svišťův podzim:

Charakteristika integrovaného bloku:
Vytvoříme atmosféru pohody, abychom nově příchozím dětem usnadnili adaptaci v novém a neznámém prostředí, aby se v naší MŠ cítily dobře. Pomocí společně vytvořených pravidel soužití v MŠ si zopakujeme jak se chovat během pobytu v MŠ, ale i venku, vysvětlíme si, jaká rizika nám mohou hrozit. Zaměříme se na rozvoj pozitivních sociálních postojů dětí, podporu vzájemné komunikace, pomoci a spoluúčasti na činnostech. Učíme se, jak se bezpečně chovat při vycházkách. Pozorujeme podzimní přírodu – od sklizně až po ukládání ke spánku. Praktickým nácvikem budeme upevňovat bezpečné chování ve třídě, na schodech, v šatně, v umývárně, při jídle, na zahradě, na ulici. Pokud to počasí dovolí, budeme co nejvíce využívat možnosti pobytu na zahradě. Budeme posilovat vědomí důležitosti rodiny, do které dítě patří i sounáležitosti k širšímu okolí. Pozorováním života ve vesnici posílíme vztahy k rodině, k vesnici, ke škole a k přírodě. Poznáváním místa a životního prostředí, ve kterém dítě žije, budeme posilovat vytváření pozitivního vztahu k němu. Při společných vycházkách budeme pozorovat dění ve vesnici, poznávat bydliště kamarádů, zajímavá místa ve vesnici a instituce i v jejím okolí. Naučíme se a budeme upevňovat zásady bezpečnosti při pobytu venku, a provedeme úvod do problematiky dopravy. Zaměříme se také na nutnost ochrany životního prostředí, problematiku odpadu a nelegálních skládek v přírodě. Sběr přírodních materiálů a plodin. Seznamujeme se se sílou větru při pouštění draka.


Dílčí vzdělávací cíle:
⦁ uvědomění si vlastního těla
⦁ rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
⦁ rozvoj a užívání všech smyslů
⦁ rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
⦁ osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
⦁ osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
⦁ vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
⦁ rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
⦁ vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
⦁ poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
⦁ získání relativní citové samostatnosti
⦁ rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
⦁ získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
⦁ seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
⦁ osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
⦁ posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
⦁ seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
⦁ vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Vzdělávací nabídka:
Dítě a jeho tělo
⦁ Jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
⦁ Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
⦁ Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
Dítě a jeho psychika
⦁ Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
⦁ Komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
⦁ Prohlížení a „čtení“ knížek
⦁ Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků
⦁ a funkcí
⦁ Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor
⦁ výsledku pozorování
⦁ Smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
⦁ Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
Dítě a ten druhý
⦁ Spontánní hra
⦁ Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
⦁ Činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
⦁ cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)
⦁ hry na téma rodiny, přátelství apod.
⦁ Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní
⦁ Činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
Dítě a společnost
⦁ Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
⦁ Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy
⦁ Společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
⦁ Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
⦁ Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
⦁ Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí
Dítě a svět
⦁ Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních
⦁ i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
⦁ Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)
⦁ Sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
⦁ Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň
⦁ a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

Očekávané výstupy:
⦁ zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
⦁ vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
⦁ uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
⦁ vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
⦁ spolupracovat s ostatními
⦁ dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
⦁ uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
⦁ utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
⦁ utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
⦁ orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
⦁ zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti
(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
⦁ mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
⦁ rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně


Rizika:
⦁ málo příležitosti k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace k nim
⦁ nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení
⦁ nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování přijatých pravidel, špatný vzor
⦁ příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, ne všichni je dodržují (např. někteří dospělí)
⦁ nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu
⦁ jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností, málo podnětné, málo pestré a málo obměňované prostředí nebo prostředí nepřehledné, neupravené, neuspořádané, s nadbytkem hraček a věcí


Nabídka tématických celků v návaznosti na integrovaný blok:
1) Svišťova školka
2) Kdo jsem, moje rodina a odkud jsem
3) Odkud jsem
4) Svišťův poznává ovoce
5) Svišť poznává zeleninu
6) Svišť podzimní sbírání
7) Svišť a stromy na podzim
8) Svišť a dýně na 100 způsobů
9) Svišť a lesní zvířátka
10) Svišť a kamarádi mravenci
11) Svišť a jeho tělo
12) Svišť ví, co mu škodí a co prospívá (Zásady zdravého životního stylu)


Svišťova zima

Charakteristika integrovaného bloku:
V tomto bloku si povídáme o zimě a tradicích s ní spojených. Pomocí dramatizace a her seznamujeme s původem těchto tradic a posilujeme dětskou vnímavost a fantazii. Na modelu peklo x nebe, čert x anděl vysvětlujeme kontrast dobro x zlo. Přiblížíme si Vánoce v Čechách i ve světě. Připravíme Mikulášskou a vánoční besídku v naší mateřské škole. Budeme si povídat o zimním životě zvířat, zimním spánku a různosti jejich skrýší a útočišť. Budeme porovnávat, jaké životní potřeby mají v zimě lidé, zvířata a ptáci. Řekneme si, jak a čím může člověk v zimě chránit své zdraví. Budeme mluvit o oblečení, otužování, pohybu a zimních sportech, zábavě, procházkách, ale i o špatném inverzním počasí. Poznáme množství ochranných pomůcek, které nás chrání před úrazy, mrazem a náledím. Seznámíme děti s vlastnostmi sněhu a ledu.
Pozorujeme zimní přírodu, pomáháme lesním zvířátkům a ptáčkům, seznámíme se s těmi, kteří přezimují I s těmi, co na zimu odletěli.
Pomocí rozhovorů s dětmi rozebíráme běžné i konfliktní situace a rozdělujeme na dobré – vhodné a špatné – nevhodné.
Naučíme se orientovat v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne). Pomocí různých manipulačních činností si procvičíme a naučíme barvy základní a doplňkové, seznámíme se s geometrickými tvary a zaměříme se na matematickou pregramotnost.
Využijeme rozmanité umělecké výtvarné techniky k výrobě masek a veselých výtvorů na výzdobu školky, připravíme se na Karneval.
Vedeme děti k tomu, aby projevovaly zájem o nové poznatky.

Dílčí vzdělávací cíle:
⦁ rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
⦁ osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
⦁ rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
⦁ rozvoj schopnosti sebeovládání
⦁ rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
⦁ seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
⦁ vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
⦁ vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Vzdělávací nabídka:
Dítě a jeho tělo
⦁ manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním
⦁ činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
⦁ příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
Dítě a jeho psychika
⦁ přednes, recitace, dramatizace, zpěv
⦁ grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
⦁ konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
⦁ hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)
⦁ činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
⦁ činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné
⦁ estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
⦁ činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší a v čem jsou si podobní

Dítě a ten druhý
⦁ běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
⦁ společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
⦁ hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
⦁ činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
Dítě a společnost
⦁ tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování
a tříbení vkusu
⦁ receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
⦁ přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
Dítě a svět
⦁ přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
⦁ práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
⦁ kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)
⦁ aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)
⦁ sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

Očekávané výstupy:
⦁ ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
⦁ mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
⦁ správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
⦁ formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
⦁ chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
⦁ rozhodovat o svých činnostech
⦁ ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city
a přizpůsobovat jim své chování
⦁ přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
⦁ odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
⦁ spolupracovat s ostatními
⦁ uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost
či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)
⦁ chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

Rizika:
⦁ nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku, odpočinku, látkové výměny, osobního tempa a tepelné pohody, k potřebě soukromí apod.)
⦁ nevhodné vzory chování dospělých v prostředí mateřské školy
⦁ nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich
⦁ stresy a napětí, nejistota, nedostatek ochrany a osobního soukromí
⦁ autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem
⦁ nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému prožívání a vyjádření
Nabídka tématických celků v návaznosti na integrovaný blok:
Svišťova čertovská školka – 2 týdny
Svišťovy Vánoce
Svišť vítá tři krále
Svišť a všude bílo
Svišťovy zimní radovánky
Svišť ví, co si v zimě oblékne
Svišť pomáhá ptáčkům
Svišťovy dny, týdny, měsíce...
Svišť v říši barev a tvarů.
Svišť se chystá na Karneval
Svišťovo jaro

Charakteristika integrovaného bloku:
Cílem jarního tematického celku je rozvíjet a upevňovat u dětí vztah k tradicím, přírodě a také prohlubovat vztah ke knize – březen – měsíc knihy (čtenářská pregramotnost). Rozvíjíme slovní zásobu dětí, učíme se říkadla, písničky, básničky a tanečky s jarní tématikou.
Povídáme si o oblíbené knížce, kterou si děti přinesou. Seznámíme se, se slovem ilustrace a představíme si nejznámější ilustrátory dětských knih. Vyrobíme si vlastní knihu podle svého vlastního příběhu. Ukážeme si výrobu ručního papíru z recyklovaného materiálu a vysvětlíme si důležitost recyklace pro životní prostředí – navážeme na Den Země.
Vnímáme změny v přírodě, rozvíjíme vnímání všemi smysly. Povídáme si o jarních tradicích,
vyneseme Zimu ze vsi a přivítáme jaro. Seznámíme děti s tradicí 1. dubna a upozorníme je na to, že tento den může být spojen s různými žertíky. Většinu času stráveného venku, věnujeme pozorování jarní přírody a získávání znalostí z říše rostlinné i živočišné. Seznámíme děti se životem na louce a uskutečníme výzkumnou výpravu. Budeme si povídat o flóře i fauně a naučíme se znát některé léčivé byliny. Pomocí pozorování poznáváme život včel a mravenců – učíme se spolupracovat a pomáhat si navzájem.
Období velikonočních svátků pojmeme jako oslavy příchodu jara. Každodenní náplní se budou prolínat velikonoční tvůrčí dílny, při kterých si osaháme si spoustu nových materiálů. Vyzdobíme třídu na uvítání jara, budeme malovat kraslice a připravíme jarní výstavu.
K jaru neodlučitelně patří mláďata domácích i hospodářských zvířat a na způsoby chovu a užitek z nich. Závěr bloku bude ve znamení čar a kouzel – oslava Čarodějnic.


Dílčí vzdělávací cíle:
⦁ vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
⦁ rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
⦁ konstruktivní a grafické činnosti
⦁ osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu
o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
⦁ osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
⦁ rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
⦁ rozvoj kooperativních dovedností
⦁ rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
⦁ rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
⦁ vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
⦁ seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
⦁ vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
⦁ rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Vzdělávací nabídka:
Dítě a jeho tělo
⦁ manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním
⦁ lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)
⦁ konstruktivní a grafické činnosti
⦁ hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
Dítě a jeho psychika
⦁ artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
⦁ prohlížení a „čtení“ knížek
⦁ hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
⦁ poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
⦁ grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
⦁ záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí
⦁ konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
⦁ činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)
⦁ činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
⦁ hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
Dítě a ten druhý
⦁ činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se
na jejich tvorbě
⦁ hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
⦁ četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
Dítě a společnost
⦁ přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků
a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
⦁ tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování
a tříbení vkusu
⦁ receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
⦁ aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)
Dítě a svět
⦁ práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
⦁ kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)
⦁ pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)
⦁ ekologicky motivované herní aktivity (ekohry)
⦁ smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí


Očekávané výstupy:
⦁ zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
⦁ učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
⦁ sledovat a vyprávět příběh, pohádku
⦁ popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
⦁ chápat slovní vtip a humor
⦁ sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
⦁ poznat některá písmena a číslice, popř. slova
⦁ poznat napsané své jméno
⦁ projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
⦁ vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
⦁ chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky
⦁ být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcemesítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
⦁ vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
⦁ zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
⦁ vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemí⦁ mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
⦁ pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu
v okolí, živé tvory apod.)ch, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

Rizika:
⦁ neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte
⦁ nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. nedostatečné využívání vybavení a dalších možností apod.
⦁ nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
⦁ omezený přístup ke knížkám
⦁ převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i prostoru
pro rozvoj fantazie
⦁ soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace
⦁ přítomnost nevhodných, podbízivých a nevkusných podnětů
⦁ nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění
⦁ užívání abstraktních pojmů, předávání „hotových“ poznatků


Nabídka tématických celků v návaznosti na integrovaný blok:
Svišťova kniha plná říkadel a pohádek
Svišť na návštěvě v pohádce
Svišť a princezna
Svišť vítá JARO
Co najde svišť na jarní louce
Svišťovy Velikonoce
Svišť, zvířátka a jejich mláďátka
Svišť a Dny Země
Svšť a čarodějnické hrátky
Svišťovo léto
Charakteristika:
Zaměřujeme se na navázání, opakování a prohloubení vědomostí získaných v průběhu roku. Vyrobíme dárek pro maminku k svátku a vyprávíme si o mamince. Povídáme si o blížících se prázdninách, o cestování, prohlédneme si mapu ČR, ukážeme si kde je naše vesnice, seznámíme se s globusem. Povídáme si o vesnici a městě, jaký je rozdíl mezi nimi, o dopravních prostředcích, značkách, jejich tvarech a významu, a pravidlech silničního provozu. Učíme se, jak se bezpečně chovat při vycházkách, důležitost ochranných prostředků (helma na kolo, pás v autě). Budeme procvičovat základní pohybové dovednosti (kotoul, skok přes švihadlo, koordinace pohybů, překonávání překážek, skok do dálky, manipulace s míčem). Učíme se jak přežít v přírodě. Vysvětlíme si důležitost vody pro člověka i pro přírodu. Naučíme se s vodou manipulovat a šetřit s ní.
V rámci tématického bloku “Indiáni” se seznámíme s jinou kulturou a tradicemi, ukážeme si propojenost této kultury s přírodou a toto téma bude nosným tématem posledního měsíce. Dozvíme mnoho nového o exotických krajích, světadílech, národech a lidských rasách, za pomoci atlasů, encyklopedií a obrázkových materiálů vyhledáváme nové informace. Zmíníme se i o životě v moři. Téma Indiáni jde obměnit či doplnit tématem Piráti, nebo Afrika.
V souvislosti s prázdninami se budeme zabývat dopravními prostředky zásady první pomoci a bezpečnostní pravidla, která snižují riziko úrazu při sportech a při pohybu v přírodě.
Oslavíme Den dětí, na závěr školního roku připravíme oslavu spojenou s narozeninami prázdninových dětí a slavnostní obřad pro předškolní děti: „Pasování na školáka”.

Dílčí vzdělávací cíle:
⦁ osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
⦁ osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
⦁ osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
i pohody prostředí
⦁ rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
⦁ posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
⦁ rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
⦁ rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
⦁ rozvoj kooperativních dovedností
⦁ rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
⦁ seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
⦁ poznávání jiných kultur
Vzdělávací nabídka:
Dítě a jeho tělo
⦁ manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním
⦁ zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
⦁ smyslové a psychomotorické hry
⦁ konstruktivní a grafické činnosti
⦁ hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
⦁ rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
Dítě a jeho psychika
⦁ poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
⦁ vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo
⦁ řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
⦁ hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)
⦁ příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
⦁ cvičení organizačních dovedností
⦁ výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
Dítě a ten druhý
⦁ kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
⦁ společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
⦁ aktivity podporující sbližování dětí
⦁ aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
⦁ hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
⦁ činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
Dítě a společnost
⦁ hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
⦁ aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí
⦁ hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)
Dítě a svět
⦁ poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň
a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
⦁ hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat
⦁ ekologicky motivované herní aktivity (eko hry)
Očekávané výstupy:
⦁ mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
⦁ zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
⦁ vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
⦁ rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
⦁ sledovat očima zleva doprava
⦁ přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje
⦁ vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
⦁ chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
⦁ chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
⦁ vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
⦁ zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin a jiných, 1
+v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
⦁ rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na

Rizika:
⦁ nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí
⦁ nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí
⦁ jednání, které dítě pociťuje jako křivdu a vnímá jako násilí
⦁ prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým
⦁ nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují
⦁ nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem
⦁ chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí
⦁ nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy
6) Evaluace
Evaluace, tedy hodnocení pedagogické práce a autoevaluace, čili sebekontrola pedagogů je nezbytnou součástí pedagogické práce. Evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Musí být smysluplné a užitečné, aby z jejich výsledků bylo možné vyvozovat závěry pro další práci.
Autoevaluace je základním a nejdůležitějším článkem hodnotící práce pedagogů. Každý pedagog se denně zamýšlí nad dětmi, průběhem vzdělávání, nad prací vlastní i prací kolegů, nad individuálními vzdělávacími plány, nad tím, co dětem zprostředkoval či nabídl, jak to děti přijaly. Ujasňuje si, co se podařilo, v čem byl úspěšný (a v čem tedy bude pokračovat), stejně tak odhaluje problémy a hledá řešení.
Evaluační činnost pedagogů na úrovni tříd zahrnuje zejména vzájemné sdělování poznatků z práce s dětmi, porovnávání náhledů na stejnou situaci (projev, reakci dítěte apod.) a ujednocení výchovně vzdělávacích přístupů, které budou dále uplatňovány.
Evaluační činnost pedagogů na úrovni školy probíhá na pedagogických radách. Pro posuzování úspěšnosti své práce si pedagogové kladou stále náročnější kritéria.
Evaluační činnost, zejména pak autoevaluace, motivuje pedagogy ke kontinuálnímu sebevzdělávání v oblasti speciální pedagogiky. Na základě získaných poznatků poté zavádějí a rozvíjejí ve škole moderní vzdělávací přístupy a metody, upravují a inovují prostředí tříd a pracoven.

Při evaluaci a autoevaluaci pedagogové reflektují tři roviny vzdělávací práce a jejich propojování:
Dítě a jeho individualita – předmětem hodnocení je realizace jednotlivých složek vzdělávání
K evaluaci dítěte slouží diagnostické portfolium, které je za tímto účekem vedeno a fiúnguje jako sběr informací a záznamy j´ke sledování pokroků každého dítěte, v rámci jeho individuality a možností – průběžné a chronologické řazení příspěvků, vč. Datování
„HRUŠKA“ – sledování pokroku a úroveň znalostí v souvislosti se školní zralostí, zároveň služí též jako výstupní závěrečné hodnocení dítěte a jeho vzdělávacích výsledků, kterédítě dosáhlo v předškolním vzdělávacím působení.
Třída – předmětem hodnocení je způsob provádění jednotlivých segmentů ŠVP:
Integrovaný blok – na závěr integrovaného bloku t.j. 4x ročně v rámci porady ped. zaměstnancův podobě shrnutí
Tematický celek – na závěr týdne shrnutí do třídní knihy písemně
Třídní vzdělávací program – 1x ročně, vždy na konci školního roku,
Škola – nejdůležitějším úkolem je sledování souladu vlastního ŠVP s RVP PV (týká se obsahu a vlastní realizace). Intervaly dokumentačního hodnocení:
Hospitační činnost ve třídách – 1x za rok
Hodnocení školy – 1x ročně, po uplynutí školního roku,
Vyhodnocení ŠVP – 1x za 3 roky – po skončení platnosti.

Evaluační systém
Oblast hodnocení:
Podmínky předškolního vzdělávání:
a) materiální podmínky:
Kriteria hodnocení:
Dětský nábytek, dětská lůžka, vybavení, školní zahrada, hračky, pomůcky, materiály, výzdoba školy, prostory pro umístění dětských prací - 1 x ročně
Úkild a čistota - průběžně během roku
Nástroje, metody: Prohlídka prostor, inventarizace, monitoring
Odpovědnost: Všechny pracovnice dle místa pracovní působnosti
b životozpráva
Kriteria hodnocení: Strava dětí, dodržování pitného režimu, pravidelný denní rytmus, délka pobytu venku, dostatek pohybu venku i ve třídě
Metody a nástroje: Vstupy do třídy, hospitace
Odpovědnost: Všechny pracovnice dle místa pracovní působnosti

Co má vaše dítko nejraději?

Pohádky (4948 | 20%)
Počítačové hry (4916 | 20%)
Čokoládu (4815 | 20%)
Zmrzlinu (4927 | 20%)
Maminku a tatínka (5052 | 20%)
Administrátor stránek Alena Doležalová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one